„Disse materialene inneholder det komplette grunnlaget til det eneste spillet i universet hvor alle vinner, selve det triumferende livs spill.”

L. Ron Hubbard

Materialene i Dianetikk og Scientologi
En introduksjon

Vi er svært rike på materialer, på resultater og på potensiell fremtid. Vi har holdt ut gjennom våre hardeste tider. Vi ekspanderer inn i våre lyseste tider.
– L. Ron Hubbard


Kunnskapens gullalder kom helt bokstavelig som en oppfyllelse av disse ordene. Den er basert på det faktumet at Broen i Scientologi består av trening, auditering og kunnskap, der kunnskap er den mest fremstående. Den er videre basert på det faktumet at Scientologi består av materialer som utgjør et kronologisk forsknings- og utviklingsspor. Men ettersom bare en del av disse materialene tidligere var tilgjengelige, hadde scientologer ingen mulighet for å oppnå en fullstendig forståelse av dette sporet. Faktisk var det ikke engang mulig å oppnå en forståelse av hvordan forskjellige materialer forholdt seg til andre materialer – hvordan bøker forholdt seg til foredrag eller den ene foredragsserien forholdt seg til en annen. Ikke nok med det, det fantes heller ingen måte å skjelne mellom de forskjellige samlingene av materialer på – mellom foredrag til allmennheten og foredrag som var beregnet på profesjonelle auditører.

Dermed hadde scientologer bare hva LRH treffende beskrev som en «snever oppfatning» av Scientologi, en oppfatning som ikke inkluderte betydelige materialer.

Og av den grunn kom det han lenge hadde anbefalt, nemlig en Veiledning til materialene som inneholdt en altomfattende oversikt.

Den er helt klart hva tittelen antyder: En omfattende veiledning til Dianetikk- og Scientologi-materialene – hva disse materialene hver for seg representerer og hvordan de forholder seg til hverandre. Veiledningen til materialene ble derfor faktisk nøkkelen til forståelsen av den grunnleggende strukturen i LRHs materialer og dermed bakgrunnen som Kunnskapens gullalder utviklet seg i forhold til.

Kunnskapens gullalder utgjør i sin helhet det mest vedvarende og omfattende programmet i Scientologis historie – mer enn 25 års intensiv forskning, gjenvinning, restaurering og verifisering. I dette inngikk prosjekter som lokaliserte alle bevarte LRH-manuskripter og innspilte foredrag – det innebar at man måtte gjennomsøke hvert eneste sted hvor han hadde skrevet og/eller holdt foredrag. Og med Kunnskapens gullalder fulgte et prosjekt som utgjorde to millioner arbeidstimer for å sikre LRH-materialenes renhet: at transkripsjonsfeil i dikterte utstedelser/bøker ble korrigert, at redaksjonelle tilføyelser ble slettet og at hver LRH side faktisk var LRH – helt ned til siste komma. For bare for å gi en idé om det: Helt bortsett fra endret tegnsetning og uforståelig tekst som var blitt satt inn av stenografer, avslørte en omhyggelig granskning at hele passasjer var blitt utelatt fra grunnleggende Scientologi-bøker og at rekkefølgen av kapitler var blitt byttet om. Uansett hvor omhyggelig de bøkene ble lest – ordoppklart med demonstrasjoner av begreper – var full begrepsmessig forståelse derfor ikke mulig.

Det var mye mer. I tillegg til de utfordringene verifikasjonen av teksten medførte, fantes det tilsynelatende uoverstigelige problemer med hensyn til restaureringen av innspilte bånd. Nærmere bestemt var det blant de 3000 foredragene LRH holdt fra 1950 og frem, utallige opptak innspilt på bånd som var gått i oppløsning og skrøpelige voksplater som ikke var blitt avspilt siden LRH opprinnelig holdt disse foredragene.

Ethvert forsøk på å kopiere disse opptakene innebar en risiko for å ødelegge foredragene fullstendig. Noen av opptakene led også under elektroniske forstyrrelser – hvesing, knitring, smell og statisk elektrisitet – som gjorde hele passasjer stort sett uforståelige. Derfor var mange foredragsrekker blitt forvrengte, hvilket i seg selv tilslørte LRHs forsknings- og utviklingsspor.

Løsningen på dette var en full restaurering av hele LRHs foredragsbibliotek. Dette ble først mulig etter at prosjektets ingeniører hadde tatt det 21. århundrets digitalteknologi til yttergrensen av hva den kunne gjøre. Full tonekvalitet, full klarhet, fullstendige foredragsavskrifter og ordlister, selv atmosfæren i de rommene der LRH opprinnelig holdt foredragene ble matchet – alt dette har blitt virkeliggjort med Kunnskapens gullalder.

Nå da vi hadde alle LRH-materialene til rådighet, kom den like så monumentale oppgaven – å gjøre disse materialene tilgjengelige over hele verden. Dette viste seg å være en like krevende oppgave, ettersom ikke noe konvensjonelt forlags-, trykkings- eller CD-fremstillingsanlegg ville kunne gjøre jobben – ikke med 3000 forskjellige foredrag i biblioteket og en katalog med LRH-bøker for lesere på hvert av femti språkene. Det krevde faktisk en helt ny strategi hva angår trykking, pressing og distribusjon. Denne strategien er nå virkeliggjort i verdens største interne digitale forlagsanlegg: Scientologikirkens Bridge Publications i Los Angeles, og New Era Publications i København. Sammen produserer disse organisasjonene bøker og foredrag i en virkelig universell størrelsesorden (enten det er 500 eksemplarer til et lokalsamfunn der Scientologi er nytt eller det er mange millioner til Amerika). Derfor tilbys LRH-materialer nå med samme effektivitet og økonomi på for eksempel vietnamesisk eller swahili, som man kan gjøre det med den engelske utgaven av Dianetikk. Sluttresultatet: Dianetikk- og Scientologi-materialer er nå tilgjengelige for nesten alle og til en pris som ligger under selv den som gjaldt i 1950.

Materialene i Dianetikk og Scientologi representerer både grunnlaget for Broen til total frihet og den samlede kunnskapen som er en forutsetning for frihet. De representerer også en triumf for LRH-teknologi og bakgrunnen for hans tekniske forskning og utvikling. Dessuten (og dette er en triumf i seg selv) besitter du nå alt dette materialet som helt bokstavelig blottlegger hemmelighetene i dette universet for alltid. Derfor er det eneste vi skal gjøre å virkeliggjøre disse ordene fra LRH:

Det finnes utsyn du aldri har drømt om, det finnes gleder du aldri har kjent, det finnes prakt som ikke overgås av noen tidligere prakt. Disse venter på deg, men bare om du aksepterer min arv og hjelper til med å gjøre dette virkelig. – L. Ron Hubbard